Βιολογική Γεωργία / Κτηνοτροφία

 

Η βιολογική γεωργία/ κτηνοτροφία είναι ένα αγροτικό σύστημα διαχείρισης με το οποίο παράγονται τρόφιμα με ήπιες μεθόδους.  Για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο, η βιολογική γεωργία/κτηνοτροφία βασίζεται σε στόχους και αρχές, καθώς και σε κοινές πρακτικές. Οι πρακτικές αυτές σχεδιάστηκαν με σκοπό την εξασφάλιση της ελάχιστης ανθρώπινης παρέμβασης και των επιπτώσεων της στο περιβάλλον, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι αυτό το σύστημα λειτουργεί όσο πιο φυσικά γίνεται.

 

Για την καλλιέργεια των φυτών απαγορεύεται η χρήση συνθετικών-χημικών λιπασμάτων και εντομοκτόνων, ορμονών κ.τ.λ., ενώ χρησιμοποιούνται υλικά που απαντώνται στη φύση, όπως ορυκτά, φυτικά υπολείμματα και κοπριά. Η βιολογική μέθοδος παραγωγής λαμβάνει μέριμνα για τη διατήρηση και αύξηση της γονιμότητας του εδάφους υιοθετώντας μια σειρά τεχνικών, όπως κατάλληλο πρόγραμμα αμειψισποράς (εναλλαγή καλλιεργειών), αγρανάπαυση (ή ακαλλιέργεια), χλωρή λίπανση, εφαρμογή ζωικής κοπριάς ή άλλων οργανικών υλών.

 

Η καταπολέμηση των εχθρών και ασθενειών των καλλιεργειών βασίζεται αφενός μεν στη λήψη προληπτικών μέτρων (καλλιέργεια κατάλληλης ποικιλίας, αμειψισπορά, λήψη μέτρων για διατήρηση ή/και ενίσχυσης της δράσης φυσικών εχθρών, κατάλληλες καλλιεργητικές τεχνικές κτλ), αφετέρου δε, στην εφαρμογή κατάλληλων - μη χημικών- φυτοπροστατευτικών προϊόντων που επιτρέπονται από τη Ευρωπαική Νομοθεσία, η οποία διέπει την παραγωγή των βιολογικών προϊόντων, όπως για παράδειγμα χαλκός, σκευάσματα θείου, φυσικά εντομοκτόνα, χρήση μικροοργανισμών ή ουσιών που παράγονται από μικροοργανισμούς κτλ. Ο έλεγχος των ζιζανίων γίνεται μέσω της κατεργασίας τους εδάφους, της εφαρμογής κατάλληλου προγράμματος αμειψισποράς, τη χρήση καταστροφέα ή τη χρήση φλόγας. Δεν επιτρέπεται η χρήση ζιζανιοκτόνων.

 

Όσον αφορά την εκτροφή των ζώων, η διατροφή τους βασίζεται σε βιολογικές ζωοτροφές, ενώ απαγορεύεται η χρήση ορμονών και συνθετικών φυραμάτων για γρήγορη ανάπτυξη. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις συνθήκες διαβίωσης των ζώων και γενικότερα στην ευζωία, προβλέποντας την πρόσβαση σε βοσκοτόπους και απαγορεύοντας τον συνωστισμό πολλών ζώων σε μικρούς στάβλους.

 

ΤΙ ΟΝΟΜΑΖΟΥΜΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ;

Βιολογικά προϊόντα ονομάζονται αυτά που παράγονται σύμφωνα με συγκεκριμένες- αυστηρές προδιαγραφές που ορίζονται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία που διέπει την παραγωγή, μεταποίηση και εμπορία βιολογικών προϊόντων. Η τήρηση των προδιαγραφών αυτών, ελέγχεται από εγκεκριμένους Οργανισμούς Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων οι οποίοι επιφορτίζονται με το έργο του ελέγχου και της πιστοποίησης των βιολογικών προϊόντων.

 

Για να χαρακτηριστεί όμως ένα προϊόν βιολογικό, θα πρέπει στο αγρόκτημα ή στο κοπάδι να εφαρμόζεται η μέθοδος βιολογικής καλλιέργειας ή εκτροφής για ορισμένο χρονικό διάστημα, το οποίο μπορεί να φτάσει στα τρία χρόνια όταν πρόκειται για δενδρώδεις καλλιέργειες ή, εάν είναι αναγκαίο, ο χρόνος μετατροπής μπορεί να επεκταθεί ακόμη περισσότερο.

 

Σε αυτό τον χρόνο το αγροτεμάχιο ή το κοπάδι, από «συμβατικό» μετατρέπεται σε «βιολογικό» και για το λόγο αυτό, το παραπάνω διάστημα αναφέρεται και ως «περίοδος μετατροπής». Το διάστημα αυτό κρίνεται απαραίτητο ώστε το αγροτεμάχιο και κατ’ επέκταση το παραγόμενο προϊόν ή η εκτροφή να «απαλλαχθεί» από υπολείμματα φυτοφαρμάκων, χημικών λιπασμάτων, αντιβιοτικών κ.ά.

 

 

Το επιδοτούμενο πρόγραμμα της βιολογική γεωργίας και κτηνοτροφίας, που εφαρμόστηκε με επιτυχία στην 3η Προγραμματική Περίοδο 2000-2006 και θα εφαρμοστεί σύντομα και στη 4η Προγραμματική Περίοδο 2007-2013, πραγματοποιείται για να ενθαρρύνει τους παραγωγούς να εφαρμόσουν το βιολογικό σύστημα διαχείρισης τόσο στην φυτική όσο και στην ζωική παραγωγή.

 

Ο στόχος της δράσης είναι:

·                     η προστασία των φυσικών πόρων (έδαφος, νερό, αέρας) και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας

·                     η αειφόρο αγροτική ανάπτυξη

·                     η προσφορά εγγυήσεων στους καταναλωτές για ασφαλή γεωργικά προϊόντα

·                     η μείωση της ρύπανσης που προκαλεί η γεωργία

 

 

Η συγκεκριμένη δράση εφαρμόζεται σε όλη τη χώρα σε γεωργικές εκτάσεις με ετήσιες καλλιέργειες και μόνιμες φυτείες που βρίσκονται σε παραγωγική ηλικία. Δικαιούχοι μπορούν να είναι αγρότες φυσικά και νομικά πρόσωπα

 

Οι επιδοτήσεις που λαμβάνουν οι παραγωγοί που συμμετέχουν στο πρόγραμμα αυτό υπολογίζονται λαμβάνοντας υπόψη  την απώλειας του εισοδήματος τους σε σχέση με την συμβατική παραγωγή και το πρόσθετο κόστος ανά τύπο δέσμευσης (πχ δαπάνες στήριξης, έξοδα πιστοποίησης και δαπάνες χημικών αναλύσεων εδάφους και νερού)

 

Προκειμένου οι παραγωγοί να λάβουν τις επιδοτήσεις αυτές πρέπει να κατατεθεί αίτηση ένταξης στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, όταν είναι σε ισχύ πρόσκληση ενδιαφέροντος

 

Η ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΕ έχει πολυετή εμπειρία στη σύνταξη φακέλων βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας, εξασφαλίζοντας έτσι την συνεπή καταβολή των συγκεκριμένων ενισχύσεων προς τους βιοκαλλιεργητές. Επίσης έχει την πείρα και τις ικανότητες να καθοδηγήσει και να παρέχει συμβουλές στους παραγωγούς σχετικά με τις βιολογικές καλλιέργειες σύμφωνα με την Εθνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία

 

 

 

Καλλιέργεια

Απώλεια εισοδήματος

Δαπάνες[1]

Σύνολο

σε €/Ha/έτος

Με περ. προσαρ-μογής

Χωρίς περίοδο προσαρμογής

Δαπάνες στήριξης

Χημική ανάλυση

Πιστοποί-ηση

Με περίοδο προσαρ-μογής

Χωρίς περίοδο προσαρ-μογής

Ελαιοκομία

711

370

15

30

-

756

415

Αμπελοειδή

(εξαιρούνται οι αμπελώνες για επιτραπέζια χρήση)

855

855

15

30

-

900

900

Αραβόσιτος αρδευόμενος  (για ζωοτροφή) (*)

491

491

15

30

64

600

600

Μηδική

Αρδευόμενη (*)

519

344

15

30

36

600

425

Βαμβάκι αρδευόμενο (*)

429

420

15

30

60

534

525

Σιτηρά, ρύζι, όσπρια, ηλίανθος & λοιπές αροτραίες καλλιέργειες

275

202

15

30

-

 

320

247

Κτηνοτροφικά φυτά & λοιπές καλλιέργειες που δεν χρησιμοποιούνται για τη διατροφή του ανθρώπου

275

203

15

30

40

360

288

Αρωματικά φυτά

275

202

15

30

-

320

247

Κρόκος

855

855

15

30

-

900

900

 

 (*) Ο ξηρικός αραβόσιτος, η ξηρική μηδική και το ξηρικό βαμβάκι ενισχύονται ως «Κτηνοτροφικά φυτά» στην κατηγορία «Κτηνοτροφικά φυτά & λοιπές καλλιέργειες που δεν χρησιμοποιούνται για τη διατροφή του ανθρώπου» 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contact Info

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΠΕΟ Δομοκού-Φαρσάλων

Δομοκός, Φθιώτιδος, 350 10

Τηλ: 22320 - 22291 & 22931

Fax: 22320 - 23023

Email: info@geoponikienosi.gr

 

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

Νέο Μοναστήρι, Δ. Δομοκού

Φθιώτιδος, 350 10

Τηλ: 22320 - 71122 & 71525

Fax: 22320 - 71122

Email: n.monastiri@geoponikienosi.gr

 

Gallery