Σχέδια Βελτίωσης


Μέτρο 121 Εκσυγχρονισμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων

 

Το μέτρο αυτό, γνωστό ως και «Σχέδια Βελτίωσης» αποτελεί βασικό μέσο για τον εκσυγχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στοχεύοντας στην τόνωση τόσο του γεωργικού εισοδήματος, όσο και της γεωργικής απασχόλησης και στην μείωση της μακροχρόνιας τάσης από-επένδυσης που χαρακτηρίζει τον αγροτικό τομέα. Το παρόν μέτρο εξυπηρετεί τη βελτίωση των παραγωγικών και περιβαλλοντικών επιδόσεων των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, επιδόσεις σε ένα έντονα ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον.

Στόχος του μέτρου είναι η βελτίωση της συνολικής επίδοσης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων μέσω της στήριξης επενδύσεων:

·         για τη βελτίωση της παραγωγής της εκμετάλλευσης μέσω της επέκτασης ή της αντικατάστασης υφιστάμενων κλάδων ή της εισαγωγής νέων κλάδων παραγωγής που τα προϊόντα τους δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα διάθεσης,

·         για τη βελτίωση και την παρακολούθηση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων,

·         για τη βελτίωση της ποιότητας και της υγιεινής του γάλακτος,

·         για τη βελτίωση της υγιεινής και καλής διαβίωσης των ζώων και την ασφάλεια στο χώρο της εργασίας,

·         για την προστασία του εδάφους και των νερών, τη βελτίωση της ικανότητας αποδοτικότερης χρήσης των υδάτων, καιτης άμβλυνσης των κλιματικών αλλαγών,

·         για τη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ),

·         την άμβλυνση των κλιματικών αλλαγών ,

·         για τη μετεγκατάσταση κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων σε περιπτώσεις που η αναγκαιότητα μετεγκατάστασης προκύπτει για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας,

·         για την υιοθέτηση καινοτομιών και τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών,

·         για τη βελτίωση της διαχειριστικής και επιχειρησιακής ικανότητας της γεωργικής εκμετάλλευσης,

·         για τη βελτίωση της παραγωγής της εκμετάλλευσης μέσω της επέκτασης ή της αντικατάστασης υφιστάμενων κλάδων ή της εισαγωγής νέων κλάδων παραγωγής που τα προϊόντα τους δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα διάθεσης

 

 

Επιλέξιμες δαπάνες

 

a.        δαπάνες ανέγερσης, επέκτασης, εκσυγχρονισμού γεωργικών κτιρίων και κατασκευών

b.         δαπάνες αγοράς, μεταφοράς και εγκατάστασης καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών

c.        δαπάνες αγοράς, μεταφοράς και εγκατάστασης καινούργιου εξοπλισμού αρδευτικών συστημάτων εξοικονόμησης ύδατος

d.        δαπάνες αγοράς, μεταφοράς και εγκατάστασης καινούργιου εξοπλισμού για την αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας [ΑΠΕ] με σκοπό την κάλυψη των αναγκών της εκμετάλλευσης, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κατασκευών

e.        δαπάνες εγγείων βελτιώσεων

f.         δαπάνες αγοράς μεταφοράς και εγκατάστασης πολυετών φυτειών

g.        δαπάνες αγοράς καινούργιου μελισσοκομικού και ανθοκομικού αυτοκινήτου

h.        γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τις ανωτέρω,.

 

Οι επενδύσεις πραγματοποιούνται τόσο στην φυτική, όσο και στη ζωική παραγωγή, ενώ οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις που δύναται να ενταχθούν, θα πρέπει να εμφανίζονται σε μία από τις ακόλουθες μορφές:

  • Γεωργικές εκμεταλλεύσεις φυσικών προσώπων.
  • Γεωργικές εκμεταλλεύσεις νομικών προσώπων και
  • Εκμεταλλεύσεις συνεργασίας σε επίπεδο εκμετάλλευσης.

 

Κατά την 4η Προγραμματική Περίοδο 2007 – 2013 ο μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός ανά επενδυτικό σχέδιο ανέρχεται σε 500.000  € και τα ποσοστά ενίσχυσης θα κυμαίνονται από 40 – 75% βάση του παρακάτω πίνακα

 

ΕΔΡΑ / ΤΟΠΟΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

ΝΕΟΣ ΓΕΩΡΓΟΣ

ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ

75%

75%

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

60%

50%

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

50%

40%

 

 

Η ενίσχυση χορηγείται στο δικαιούχο έως και σε τρείς δόσεις απολογιστικά με τη μορφή επιδότησης κεφαλαίου και το ύψος της υπολογίζεται με βάση τις πραγματοποιηθείσες δαπάνες που κρίνονται επιλέξιμες μετά την παραλαβή τους.

 

Τα στελέχη της εταιρείας ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΕ δραστηριοποιούνται πάνω από μια δεκαετία στο χώρο των Σχεδίων Βελτίωσης και  έχουν πραγματοποιήσει μελέτες σε πολλούς Νομούς της χώρας, με σημαντικό ποσοστό επιτυχίας των επενδυτικών προτάσεων, δίνοντας σημασία στην εξασφάλιση σωστών και ποιοτικών μελετών, προκειμένου να εξασφαλίσει την ικανοποίηση των πελατών της.

 

Τα επιπρόσθετη εμπειρία στα Σχέδια Βελτίωσης, έχουν αποκτήσει τα στελέχη της εταιρείας μας με το να διατελούν συχνά-πυκνά  αξιολογητές Σχεδίων Βελτίωσης άλλων περιφερειών  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contact Info

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΠΕΟ Δομοκού-Φαρσάλων

Δομοκός, Φθιώτιδος, 350 10

Τηλ: 22320 - 22291 & 22931

Fax: 22320 - 23023

Email: info@geoponikienosi.gr

 

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

Νέο Μοναστήρι, Δ. Δομοκού

Φθιώτιδος, 350 10

Τηλ: 22320 - 71122 & 71525

Fax: 22320 - 71122

Email: n.monastiri@geoponikienosi.gr

 

Gallery