Επιδότηση Επιτοκίου για Αγορά Γης

     Επιδότηση Επιτοκίου για Αγορά Γης  (Ν. 2520/97 & 3399/05)

 

Στο πρόγραμμα αυτό επιδοτείται το επιτόκιο μακροπρόθεσμων δανείων που χορηγούνται σε νέους αγρότες για αγορά γεωργικής γης κοντά στον τόπο μόνιμης κατοικίας τους και σε τέτοια απόσταση ώστε να υπάρχει η δυνατότητα καθημερινής πρόσβασης η οποία έχει στόχο έναν ή συνδυασμό των παρακάτω:

 

·         Τη δημιουργία βιώσιμης αγροτικής εκμετάλλευσης.

·         Την εξαγορά αγροτεμαχίων τα οποία παρεμβάλλονται στην υφιστάμενη αγροτική εκμετάλλευση ή συνορεύουν με υφιστάμενο ιδιόκτητο αγροτεμάχιο.

·         Την πραγματοποίηση επένδυσης εντός διετίας από την ένταξη στο πρόγραμμα η οποία θα έχει θετικό οικονομικό αποτέλεσμα εξεταζόμενη αυτοτελώς.

 

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι  νέοι αγρότες μέχρι 40 ετών, μόνιμοι κάτοικοι αγροτικών περιοχών και το ποσοστό επιδότησης του επιτοκίου είναι 100% για τους κατοίκους ορεινών και μειονεκτικών περιοχών και  70% για τους κατοίκους κανονικών περιοχών. Η κεφαλαιοποιημένη αξία της ενίσχυσης δε μπορεί να υπερβαίνει τις  40.000 ευρώ για τους κατοίκους ορεινών και μειονεκτικών περιοχών και  25.000 ευρώ για τους κατοίκους κανονικών περιοχών

 

Οι δεσμεύσεις των δικαιούχων αγροτών είναι για 10 έτη και περιλαμβάνουν

1.        να διατηρήσουν την ιδιότητα του αγρότη

2.        να παραμείνουν μόνιμοι κάτοικοι των αγροτικών περιοχών

3.        να διατηρήσουν στην κατοχή τους το αγροτεμάχιο για το οποίο επιδοτήθηκαν

4.        να διευκολύνουν τους ελέγχους των Υπηρεσιών του Υπουργείου και της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης

5.        να εξοφλούνται έγκαιρα οι τοκοχρεωλυτικές δόσεις.

6.        στην περίπτωση των νεοεισερχομένων νέων αγροτών αναλαμβάνουν την υποχρέωση να πραγματοποιήσουν τουλάχιστον 150 ώρες εκπαίδευση.

 

Οι επιπτώσεις από την αθέτηση των παραπάνω δεσμεύσεων είναι:

1.        επιστροφή των ποσών που έχουν εισπράξει ως αχρεωστιτώς καταβληθέντα και τυχόν τοκοχρεωλυτικές δόσεις μετατρέπονται σε ληξιπρόθεσμες.

2.        σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης εκτός από τις ποινικές και λοιπές κυρώσεις αποκλεισμός για διάστημα 10 ετών από κάθε μορφής ενίσχυση.

 

 Η ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΕ πραγματοποιεί κάθε χρόνο, έναν σημαντικό αριθμό Μελετών Αγοράς Γης, δεδομένου ότι το πρόγραμμα δεν έχει συγκεκριμένη διάρκεια και βρίσκεται σε εξέλιξη καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους.

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contact Info

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΠΕΟ Δομοκού-Φαρσάλων

Δομοκός, Φθιώτιδος, 350 10

Τηλ: 22320 - 22291 & 22931

Fax: 22320 - 23023

Email: info@geoponikienosi.gr

 

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

Νέο Μοναστήρι, Δ. Δομοκού

Φθιώτιδος, 350 10

Τηλ: 22320 - 71122 & 71525

Fax: 22320 - 71122

Email: n.monastiri@geoponikienosi.gr

 

Gallery