Πρόωρη Συνταξιοδότηση Γεωργών και Γεωργικών Εργατών

Το πρόγραμμα της πρόωρης συνταξιοδότησης γεωργών αποσκοπεί στην ενθάρρυνση των ηλικιωμένων γεωργών, 55-64 ετών, να αποχωρήσουν από την ενεργό επαγγελματική δραστηριότητα, έτσι ώστε να εξασφαλίσουν ένα ελάχιστο οικογενειακό εισόδημα και παράλληλα να βελτιωθεί η μεταβιβασθήσα εκμετάλλευση τους μέσω της εγκατάστασης νέων γεωργών και της αύξησης του μεγέθους της.

 

Το μέτρο μπορεί να συμβάλλει στην άμβλυνση ορισμένων διαρθρωτικών προβλημάτων της Ελληνικής γεωργίας ιδίως αυτού της  αντιστροφής της ηλικιακής σύνθεσης (μέσω της εγκατάστασης νέων γεωργών και της αύξησης των εκμεταλλεύσεων), ενώ παράλληλα έχει σημαντική κοινωνική διάσταση, ιδίως για τους κατόχους μικρών εκμεταλλεύσεων, στους οποίους εξασφαλίζει ένα ελάχιστο εισόδημα και δυνατότητες στροφής προς άλλους τομείς της οικονομίας.

 

Το πρόγραμμα εφαρμόζεται σε όλη τη χώρα στο σύνολο των αγροτικών περιοχών με προτεραιότητα στις περιοχές που απειλούνται με εγκατάλειψη λόγω γήρανσης του πληθυσμού.

 

Δικαιούχοι μπορούν να κριθούν γεωργοί αρχηγοί της οικογενειακής εκμετάλλευσης, εφόσον:

·         Είναι ηλικίας τουλάχιστον 55 ετών και δεν έχουν συμπληρώσει το 63ο έτος της ηλικίας τους.

·         Έχουν ενεργοποιήσει δικαιώματα καπνού στις καπνοπαραγωγικές περιοχές το 2009.

·         Έχουν ασκήσει γεωργική δραστηριότητα, τουλάχιστον 10 έτη πριν από το έτος της αποχώρησής τους.

·         Μεταβιβάζουν σε διάδοχο, στο πρόσωπο του οποίου συντρέχουν οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στη συνέχεια, το σύνολο της εκμετάλλευσής τους με τουλάχιστον 10ετή μίσθωση.

·         Σταματούν για πάντα την άσκηση της γεωργικής δραστηριότητας για εμπορικούς σκοπούς.

Ο διάδοχος γεωργός θα πρέπει να είναι γεωργός ηλικίας κάτω των 40 ετών και με την μεταβιβασθείσα εκμετάλλευση να αυξάνει το μέγεθος της εκμετάλλευσής του.


Το ύψος της ετήσιας αποζημίωσης για τον δικαιούχο ορίζεται σε 5.000,00 € και χορηγείται σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις, υπό τον όρο ότι πιστοποιείται η τήρηση των δεσμεύσεων από τους δικαιούχους της

Η εταιρεία μας συντάσσει μελέτες πρόωρης συνταξιοδότησης, παρέχοντας υπηρεσίες στους γεωργούς που αποχωρούν από τη γεωργική δραστηριότητα και στους διαδόχους τους.

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contact Info

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΠΕΟ Δομοκού-Φαρσάλων

Δομοκός, Φθιώτιδος, 350 10

Τηλ: 22320 - 22291 & 22931

Fax: 22320 - 23023

Email: info@geoponikienosi.gr

 

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

Νέο Μοναστήρι, Δ. Δομοκού

Φθιώτιδος, 350 10

Τηλ: 22320 - 71122 & 71525

Fax: 22320 - 71122

Email: n.monastiri@geoponikienosi.gr

 

Gallery