Καπνοπαραγωγοί

 

Τα παρακάτω μέτρα που προβλέπονται στην  4η Προγραμματική Περίοδο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης ‘Αλέξανδρος Μπαλτατζής’ 2007-2013, εφαρμόζονται για να ενισχύσουν καπνοπαραγωγούς στα πλαίσια του προγράμματος αποκατάστασης του χαμένου εισοδήματος τους, το οποίο μετά την μεταρρύθμιση Κοινής Οργάνωσης Αγοράς καπνού και την πλήρης αποδέσμευση ενισχύσεων από το έτος 2010 μειώθηκε στο 50% σε σχέση με τις ενισχύσεις του λάμβαναν έως και το έτος 2009

 

Η ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΕ, με την πολύχρονη εμπειρία που διαθέτει, αναλαμβάνει την σύνταξη μελετών και υποβολής φακέλων για τα παρακάτω μέτρα του ΠΑΑ 2007-2013 στις περιοχές παραγωγής του καπνού.

 

·         Μέτρο 144: Στήριξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων που βρίσκονται στη διαδικασία αναδιάρθρωσης λόγω μεταρρύθμισης Κοινής Οργάνωσης Αγοράς

·         Μέτρο 113: Πρόωρη συνταξιοδότηση γεωργών

·         Μέτρο 214 - Δράση 1.4: Αμειψισπορά με ξερικές καλλιέργειες

·         Μέτρο 214 - Δράση 2.3: Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην παραγωγή καπνού

·         Μέτρο 221: Πρώτη δάσωση καπνοχώραφων

·         Μέτρο  121: Εκσυγχρονισμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων εντός καπνοπαραγωγικών περιοχών

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μέτρο 144: Στήριξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων που βρίσκονται στη διαδικασία αναδιάρθρωσης λόγω μεταρρύθμισης Κοινής Οργάνωσης Αγοράς

 

Σκοπός του Μέτρου  144 είναι η συμπληρωματική ενίσχυση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων καπνού  που πλήττονται από τη μεταρρύθμιση της Κοινής Οργάνωσης Αγοράς και η αναδιάρθρωση των οικονομικών τους δραστηριοτήτων εντός και εκτός γεωργίας μέσω της παροχής μεταβατικής στήριξης για τα έτη 2011, 2012, 2013, η οποία παρέχεται μέσω της υποβολής τριετούς επιχειρηματικού σχεδίου.

 

Περιοχές Εφαρμογής: Το μέτρο εφαρμόζεται στις καπνοπαραγωγικές περιοχές της χώρας και ειδικότερα στους Νομούς , Αιτωλοακαρνανίας, Αργολίδας , Άρτας , Βοιωτίας , Γρεβενών , Δράμας , Έβρου , Ευρυτανίας, Ημαθίας , Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων , Καβάλας , Καρδίτσας , Καστοριάς , Κιλκίς , Κοζάνης, Κορινθίας, Λακωνίας, Λάρισας, Μαγνησίας, Ξάνθης, Πέλλας, Πιερίας, Πρέβεζας, Ροδόπης, Σερρών, Τρικάλων, Φθιώτιδας, Φλώρινας, Φωκίδας, Χαλκιδικής

 

Δικαιούχοι του μέτρου μπορούν να είναι γεωργοί, φυσικά ή νομικά πρόσωπα που:

·         Ενεργοποίησαν, το 2009, δικαιώματα προερχόμενα από τον καπνό, στις περιοχές καπνοπαραγωγής της χώρας.

·         Οι άμεσες ενισχύσεις έχουν μειωθεί από το 2010, σε ποσοστό μεγαλύτερο του 25%, σε σύγκριση με το 2009 και η μείωση αυτή οφείλεται αποκλειστικά στη μείωση της αξίας των δικαιωμάτων που προέρχονται από τον καπνό.

·         Καταθέτουν τριετές επιχειρηματικό σχέδιο (για τα έτη 2011 έως και 2013) για την αναδιάρθρωση των δραστηριοτήτων της εκμετάλλευσής τους, περιλαμβανόμενης και της διαφοροποίησης εκτός γεωργίας.

·         Έχουν υποβάλλει Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε, για τα έτη 2009 και 2010.

·         Κατέχουν και ενεργοποιούν δικαιώματα προερχόμενα από καπνό.

·         Δεν έχουν ενταχθεί ως δικαιούχοι στο πρόγραμμα της πρόωρης συνταξιοδότησης.

 

Η οικονομική ενίσχυση, το ανώτατο ύψος της οποίας ανά δικαιούχο ανέρχεται σε 9.000 €, καταβάλλεται στους δικαιούχους σε τρεις δόσεις Σε κάθε περίπτωση, το συνολικό ποσό των ενισχύσεων για την τριετία δεν ξεπερνά το 50% της μείωσης των άμεσων ενισχύσεων, σε σύγκριση με το 2009.

 

 


Μέτρο 113: Πρόωρη συνταξιοδότηση γεωργών

 

Το Μέτρο 113 αποσκοπεί στην ενθάρρυνση των ηλικιωμένων γεωργών (καπνοπαραγωγών), που έχουν ενεργοποιήσει δικαιώματα καπνού στις καπνοπαραγωγικές περιοχές το 2009, να αποχωρήσουν από την ενεργό επαγγελματική δραστηριότητα για να διασφαλίσουν ένα ελάχιστο οικογενειακό εισόδημα και να γίνει διαρθρωτική βελτίωση των εκμεταλλεύσεών τους μέσω της εγκατάστασης νεότερων γεωργών και της αύξησης του μεγέθους τους.

 

Περιοχές Εφαρμογής: Το μέτρο εφαρμόζεται στις καπνοπαραγωγικές περιοχές της χώρας και ειδικότερα στους Νομούς , Αιτωλοακαρνανίας, Αργολίδας , Άρτας , Βοιωτίας , Γρεβενών , Δράμας , Έβρου , Ευρυτανίας, Ημαθίας , Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων , Καβάλας , Καρδίτσας , Καστοριάς , Κιλκίς , Κοζάνης, Κορινθίας, Λακωνίας, Λάρισας, Μαγνησίας, Ξάνθης, Πέλλας, Πιερίας, Πρέβεζας, Ροδόπης, Σερρών, Τρικάλων, Φθιώτιδας, Φλώρινας, Φωκίδας, Χαλκιδικής

 

 

Δικαιούχοι του μέτρου μπορούν να είναι:

·         Γεωργοί, αρχηγοί της οικογενειακής εκμετάλλευσης, ηλικίας τουλάχιστον 55 – 63 ετών

·         Έχουν ενεργοποιήσει εκτατικά  δικαιώματα καπνού στις καπνοπαραγωγικές περιοχές το έτος 2009

·         Οι άμεσες ενισχύσεις τους μειώνονται από το 2010 σε σχέση με το έτος 2009, σύμφωνα με το άρθρο 135 του Καν. 73/2009

·         Έχουν ασκήσει γεωργική δραστηριότητα, τουλάχιστον για 10 έτη πριν από το έτος της αποχώρησής τους.

·         Μεταβιβάζουν σε διάδοχο γεωργό, ηλικίας κάτω των 40 ετών, το σύνολο της εκμετάλλευσής τους, με τουλάχιστον 10ετή μίσθωση.

·         Σταματούν για πάντα την άσκηση της γεωργικής τους δραστηριότητας, για εμπορικούς σκοπούς εκτός της παραγωγής προϊόντων για ιδιοκατανάλωση

·         Δεν έχουν εγκριθεί για ενίσχυση από οποιοδήποτε άλλο μέτρο του ΠΑΑ 2007-2013 που σαν προϋπόθεση εκλεξιμότητας απαιτεί γεωργική δραστηριότητα μετά την ένταξη σε αυτό.

 

Ο διάδοχος γεωργός θα πρέπει να είναι γεωργός ηλικίας κάτω των 40 ετών και με την μεταβιβασθείσα εκμετάλλευση να αυξάνει το μέγεθος της εκμετάλλευσής του. Ο διάδοχος δεν πρέπει να είναι ο/η σύζυγος της/του δικαιούχου.

 

Το ύψος της ετήσιας αποζημίωσης για κάθε δικαιούχο φθάνει μέχρι 5.000 ΕΥΡΩ.

 

 

 


Μέτρο 214 Γεωργοπεριβαλλοντικά Μέτρα- Δράση 1.4: Αμειψισπορά με ξερικές  καλλιέργειες

 

Αφορά κυρίως περιοχές που έχουν σταματήσει την καλλιέργεια του καπνού και έχουν μεταβεί σε άλλη εκτατική, ποτιστική  καλλιέργεια. Η παρούσα δράση αποσκοπεί στη μείωση της κατανάλωσης αρδευτικού νερού, της χρήσης χημικών εισροών, καθώς και στον περιορισμό των αερίων του θερμοκηπίου.

 

Περιοχές Εφαρμογής: Η δράση εφαρμόζεται στις καπνοπαραγωγικές περιοχές και ειδικότερα στους Νομούς Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης, Δράμας, Καβάλας, Σερρών, Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Χαλκιδικής, Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης, Φλώρινας, Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων, Άρτας, Ιωαννίνων, Πρέβεζας, Αιτωλοακαρνανίας, Βοιωτίας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας, Φωκίδας, Αργολίδας, Κορινθίας και Λακωνίας.

 

Η Δράση 1.4 θα εφαρμοστεί σε περίπου 20.000 Ηa και επιλέξιμα είναι τα αγροτεμάχια, με ελάχιστο μέγεθος 0,05 Ha, τα οποία καλλιεργούνται με αραβόσιτο, βαμβάκι και μηδική στις περιοχές εφαρμογής.

 

Δικαιούχοι των ενισχύσεων της παρούσας δράσης  μπορούν να κριθούν αγρότες, (φυσικά και νομικά πρόσωπα) οι οποίοι έχουν ενεργοποιήσει, το 2009 δικαιώματα προερχόμενα από τον καπνό στις περιοχές εφαρμογής.

 

Δεν μπορούν να κριθούν δικαιούχοι των ενισχύσεων της παρούσας, (α) πρόσωπα, τα οποία έχουν ενταχθεί στο καθεστώς της Πρόωρης Συνταξιοδότησης και οι σύζυγοι αυτών (β) διάδοχοι πρόωρης συνταξιοδότησης με δεκαετή αποκλεισμό και (γ) πρόσωπα, τα οποία έχουν αποκλεισθεί από τις ενισχύσεις των γεωργοπεριβαλλοντικών μέτρων ή δράσεων και για όσο χρόνο ισχύει ο αποκλεισμός.

 

Δεσμεύσεις Δικαιούχων:

Οι δικαιούχοι αναλαμβάνουν την υποχρέωση για μια πενταετία να εφαρμόζουν τις ακόλουθες δεσμεύσεις

 

Να καλλιεργήσουν ξερική αμειψισπορά (π.χ. ξηρικά σιτηρά και βίκο) σε ποσοστό:

80% της επιλέξιμης έκτασης στην περίπτωση που η ποτιστική καλλιέργεια ήταν αραβόσιτος

65% της επιλέξιμης έκτασης στην περίπτωση που η ποτιστική καλλιέργεια ήταν βαμβάκι

70% της επιλέξιμης έκτασης στην περίπτωση που η ποτιστική καλλιέργεια ήταν μηδική.

 

Με βάση τις καλλιέργειες της επιλέξιμης έκτασης, οι οποίες έχουν δηλωθεί στην τελευταία αίτηση ενιαίας ενίσχυσης του έτους υποβολής της αίτησης ενίσχυσης, υπολογίζεται η έκταση που πρέπει να καλυφθεί με ξερικά. Η έκταση αυτή των ξερικών είναι η ελάχιστη, που πρέπει ο δικαιούχος να καλλιεργεί κάθε έτος και για όλη τη διάρκεια της πενταετίας.

 

Το ποσοστό αμειψισποράς δύναται να φτάσει και το 100% της επιλέξιμης έκτασης για ένα ή περισσότερα έτη. Ως καλλιέργειες αμειψισποράς μπορούν να χρησιμοποιηθούν εκείνες που παραδοσιακά καλλιεργούνται ως ξερικές, όπως είναι σκληρό και μαλακό σιτάρι, βρώμη, βίκος κλπ.

 

Η ενίσχυση χορηγείται σε ετήσια βάση και το ύψος της υπολογίζεται κάθε φορά από την έκταση στην οποία είναι ενταγμένα τα αγροτεμάχια.

 

Για τη Δράση 1.4 το μέγιστο ύψος ενίσχυσης ετησίως ανέρχεται σε  60,00 € / στρέμμα

 

 

 


Μέτρο 214 - Δράση 2.3: Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην παραγωγή καπνού

 

Αφορά κυρίως περιοχές που έχουν συνεχίζουν την καπνοκαλλιέργεια με Ανατολικού Τύπου καπνά. Η παρούσα δράση αποσκοπεί στη μείωση των ενεργειακών εισροών (χημικά λιπάσματα-φυτοφάρμακα), τη βελτίωση της οργανικής ουσίας του εδάφους, την εξοικονόμηση νερού και τη βελτίωση της βιοποικιλότητας.

 

Περιοχές Εφαρμογής: Η δράση εφαρμόζεται στις καπνοπαραγωγικές περιοχές και ειδικότερα στους Νομούς Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης, Δράμας, Καβάλας, Σερρών, Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Χαλκιδικής, Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης, Φλώρινας, Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων, Άρτας, Ιωαννίνων, Πρέβεζας, Αιτωλοακαρνανίας, Βοιωτίας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας, Φωκίδας, Αργολίδας, Κορινθίας και Λακωνίας.

 

Η Δράση 2.3 θα εφαρμοστεί σε περίπου 12.800 Ηa και επιλέξιμα είναι τα αγροτεμάχια, με ελάχιστο μέγεθος 0,05 Ha, τα οποία καλλιεργούνται με καπνά στις περιοχές παρέμβασης.

 

Δικαιούχοι των ενισχύσεων της παρούσας δράσης μπορούν να κριθούν αγρότες καπνοπαραγωγοί (φυσικά και νομικά πρόσωπα) οι οποίοι έχουν ενεργοποιήσει, το 2009 δικαιώματα προερχόμενα από τον καπνό στις περιοχές εφαρμογής .

 

Δεν μπορούν να κριθούν δικαιούχοι των ενισχύσεων της παρούσας, (α) πρόσωπα, τα οποία έχουν ενταχθεί στο καθεστώς της Πρόωρης Συνταξιοδότησης και οι σύζυγοι αυτών (β) διάδοχοι πρόωρης συνταξιοδότησης με δεκαετή αποκλεισμό και (γ) πρόσωπα, τα οποία έχουν αποκλεισθεί από τις ενισχύσεις των γεωργοπεριβαλλοντικών μέτρων ή δράσεων και για όσο χρόνο ισχύει ο αποκλεισμός.

 

Δεσμεύσεις Δικαιούχων:

Οι δικαιούχοι αναλαμβάνουν την υποχρέωση για μια πενταετία να εφαρμόζουν τις ακόλουθες δεσμεύσεις

 

·         Να εντάξουν την καλλιέργεια καπνού στο Σύστημα της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης με βάση τις κατευθύνσεις και προδιαγραφές του Προτύπου AGRO 2

·         Συνδυασμός αμειψισποράς και ακαλλιέργητου περιθωρίου Να κάνουν αμειψισπορά με ψυχανθή, τουλάχιστον στο 20% της επιλέξιμης έκτασης  για χλωρά λίπανση, με στόχο το σύνολο της έκτασης να τεθεί σε αμειψισπορά μια φορά τουλάχιστον στην πενταετία και επιπρόσθετα να αφήσουν ακαλλιέργητο περιθώριο τουλάχιστον στο 5% της επιλέξιμης έκτασης

·         Χειρονακτική απομάκρυνση ζιζανίων, στο 75% της επιλέξιμης έκτασης που καλλιεργείται με καπνό. Απαγορεύεται κάθε χρήση χημικού ζιζανιοκτόνου.  

 

 

Η ενίσχυση χορηγείται σε ετήσια βάση και το ύψος της υπολογίζεται κάθε φορά από την έκταση στην οποία είναι ενταγμένα τα αγροτεμάχια.

 

Για τη Δράση 2.3 το μέγιστο ύψος ενίσχυσης ετησίως ανέρχεται σε 93,60 € / στρέμμα.

 

 

 

 

Μέτρο 221: Πρώτη δάσωση καπνοχώραφων

 

Αφορά κυρίως περιοχές που έχουν σταματήσει την καλλιέργεια του καπνού και έχουν μεταβεί σε άλλη εκτατική καλλιέργεια.

 

Δικαιούχοι είναι γεωργοί (φυσικά & νομικά πρόσωπα), οι οποία κατέχουν καπνοχώραφα και το 2009, έχουν ενεργοποιήσει εκτατικά δικαιώματα προερχόμενα από καπνό με τη δέσμευση να δασώσουν τα αγροτεμάχια που καλλιεργούσαν με καπνό.

 

Η ενίσχυση χορηγείται με τη μορφή επιδότησης κεφαλαίου και  το ύψος της δύναται να φθάσει:

     Για τις δαπάνες πρώτης εγκατάστασης, στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές το 80% και στις λοιπές περιοχές το 70%

     Για τις δαπάνες συντήρησης η ενίσχυση χορηγείται ετησίως και για μέχρι 5 έτη, με τα παραπάνω ποσοστά.

 

Για την απώλεια εισοδήματος χορηγείται ετησίως και μέχρι 15 έτη και φτάνει μέχρι 700€/εκτάριο για τους γεωργούς.

 

 


Μέτρο 121: Εκσυγχρονισμός γεωργικών  εκμεταλλεύσεων εντός καπνοπαραγωγικών περιοχών (ΣΧΕΔΙΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ)

 

Οι δικαιούχοι του μέτρου μπορούν να κριθούν γεωργοί φυσικά και νομικά πρόσωπα, εφόσον κατέχουν και αξιοποιούν γεωργική εκμετάλλευση εντός των ορίων των καπνοπαραγωγών περιοχών.

 

Οι επενδύσεις θα αποσκοπούν:

α. Στη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης της εκμετάλλευσης, μέσω της αναδιάρθρωσης της γεωργικής παραγωγής προς γεωργικά προϊόντα που δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα διάθεσης όπως οπώρες, κηπευτικά και κτηνοτροφικά προϊόντα.

 

β.  Στην προστασία του περιβάλλοντος κυρίως μέσω:

-    βελτίωσης της ικανότητας αποδοτικότερης χρήσης του ύδατος (π.χ. με αντικατάσταση του υφιστάμενου συστήματος άρδευσης με άλλα που συμβάλλουν στην οικονομία νερού τουλάχιστον κατά 30%)

-    υποκατάστασης των ορυκτών καυσίμων από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ).

 

Το ποσοστό της ενίσχυσης επί της συνολικής επένδυσης που έχει μέγιστο ύψος τα 500.000,00€  είναι  ως ακολούθως:

 

Περιοχή

Νέοι γεωργοί

Λοιποί γεωργοί

Επενδύσεις αναδιάρθρωσης

Επενδύσεις για το περιβάλλον*

Επενδύσεις αναδιάρθρωσης

Ορεινή-μειονεκτική

60%

70%

50%

Λοιπές

50%

60%

40%

 

Οι εν δυνάμει δικαιούχοι του Μέτρου 121, στις περιοχές καπνοπαραγωγής, θα αξιολογηθούν βάσει ειδικής βαθμολόγησης , η οποία εκτός των υπολοίπων κριτηρίων του μέτρου, θα περιλαμβάνει επιπλέον βαθμολογική πριμοδότηση με βάση το ποσοστό μείωσης  της αξίας των άμεσων ενισχύσεων, που προέρχεται από τη μείωση των δικαιωμάτων καπνού

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contact Info

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΠΕΟ Δομοκού-Φαρσάλων

Δομοκός, Φθιώτιδος, 350 10

Τηλ: 22320 - 22291 & 22931

Fax: 22320 - 23023

Email: info@geoponikienosi.gr

 

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

Νέο Μοναστήρι, Δ. Δομοκού

Φθιώτιδος, 350 10

Τηλ: 22320 - 71122 & 71525

Fax: 22320 - 71122

Email: n.monastiri@geoponikienosi.gr

 

Gallery